American Zen Dogs
Algemene voorwaarden – verzending & terugzending

Algemene voorwaarden – verzending & terugzending

American Zen Dogs
o.l.v. Chantal Bols
Ondernemingsnummer BE 0881.963.491
info@americanzendogs.com

Wij hebben respect voor u, uw gezin en uw dieren. Net zoals wijzelf ook graag met respect benaderd worden.
We houden zoveel als mogelijk rekening met uw wensen en voorkeuren. En zoeken samen met u naar een samenwerking die door alle partijen als prettig wordt ervaren.

Artikel 1: Toepassing algemene voorwaarden:
De voorwaarden zijn van toepassing op alle offertes, overeenkomsten, aanbiedingen, bestellingen, leveringen van diensten en producten namens American Zen Dogs.
Door het aangaan van een dienst of door het aankopen van producten, verklaart u akkoord te gaan met onze voorwaarden.
Partijen kunnen enkel afwijken van deze voorwaarden indien dit uitdrukkelijk en schriftelijk overeengekomen werd.
1.American Zen Dogs verbindt zich ertoe alle van toepassing zijnde wetgeving na te leven, in het bijzonder:
– de wet van 8 december 1992 tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer ten opzichte van de verwerking van de persoongegevens;
– de wet van 10 mei 2007 ter bestrijding van bepaalde vormen van discriminatie
– de wet van 25 mei 2018: volgens de richtlijnen volgen we de vernieuwde privacywetgeving
2. American Zen Dogs benadert elke cursist of klant met respect, gebaseerd op de eerbied voor zijn persoon en zijn levensbeschouwelijke overtuiging. American Zen Dogs past het recht toe op gelijke behandeling en non-discriminatie op gebied van gender, geaardheid, geboorte, nationale of etnische afkomst, burgerlijke stand, welstand, huidige of toekomstige gezondheidstoestand, handicap of fysieke eigenschap, etc.
3. De algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanmeldingen bij Amercian Zen Dogs. Indien voor aanmeldingen van bepaalde diensten afwijkende voorwaarden gelden, is dit uitdrukkelijk in deze voorwaarden vermeld.
4. American Zen Dogs behoudt zich het recht om herrieschopper of zwartpraters (cursist of klant) te weigeren zonder opgave van reden. En zonder recuperatie van kosten.
5. American Zen Dogs is gehouden alle kennis, welke het heeft ontvangen, strikt geheim te houden, ook na beëindiging van de overeenkomst of het traject.
6. Parkeren op de leslocatie kan op de kiezelstenen of oprit voor ons huis. Niet bij de buren, niet op het grasplein aan de overkant van de straat.
7. Het dier en/of de persoon waarvoor een afspraak werd gemaakt is altijd welkom. Andere personen en/of dieren zijn in samenspraak welkom. Nooit zonder overleg.
8. Honden zijn ALTIJD aangelijnd, tenzij door Chantal anders aangegeven.
9. Is uw hond loops? Graag duidelijk vooraf communiceren! Afhankelijk van de activiteit beslissen we samen of uw hond wel/niet welkom is.
10. Laat uw hond vooraf uit op het gras aan de straatkant. Niet op het grasplein aan de overkant. Uitwerpselen dient u op te ruimen en kunnen daarna gedeponeerd worden in de vuilnisbak bij American Zen Dogs.
11. Bestellingen/goederen/diensten dienen ofwel vooraf volledig betaald te worden of cash ter plaatse. Ophalen kan enkel op afspraak.
12. Bij diefstal en dierenmishandeliing wordt onmiddellijk de politie gewaarschuwd.
13. We zijn niet verantwoordelijk voor ongevallen op en rond het terrein van Amercian Zen Dogs.
14. Honden die niet tot eenzelfde gezin behoren, snuffelen op en rond ons terrein nooit neus aan neus! Gelieve deze visie te respecteren.
15. American Zen Dogs is niet aansprakelijk voor gelede schade aan u en/of uw dier, in welke vorm dan ook. American Zen Dogs is niet aansprakelijk voor diefstal, verlies of schade, van welke aard ook, tijdens of ten gevolge van een afspraak. In geval van discussie dient de verzekering geraadpleegd te worden. De cursist/bezoeker is hoofdelijk aansprakelijk voor alle verlies en /of schade, ongeacht of dit het gevolg is van handelen of nalatigheid van de cursist zelf, dan wel van derden.
16. American Zen Dogs respecteert de wetten op het dierenwelzijn en zal deze ten alle tijden promoten. Bij inbreuken op deze wetten zal American Zen Dogs het niet nalaten om klacht in te dienen bij de verantwoordelijke overheidsinstanties. Wij werken op een positieve en holistische manier met dieren en werken onder geen beding samen met broodfokkers.
17. American Zen Dogs is niet aansprakelijk voor het wel of niet slagen van een coaching, consult of traject. We werken resultaat- en oplossingsgericht maar hebben geen resultaatsverbintenis.
18. American Zen Dogs oefent zelf geen dierengeneeskunde uit, als bepaald in de wet van 28 augustus 1991, doch vult dierengeneeskunde complementair aan en werkt samen met zij die dierengeneeskunde praktiseren. American Zen Dogs vervangt geen dokter, therapeut voor mensen of een psycholoog. Wij werken wel complementair.
19. In geval van nood een sms of Whats’App sturen of bellen naar het nummer +32 496 71 41 32 . Alle andere vragen of opmerkingen gelieve te mailen naar info@americanzendogs.com

Artikel 2 Prijzen

1. Betaalt de klant niet binnen de opgelegde termijn, dan is American Zen Dogs gerechtigd om kosten in rekening te brengen vanaf de dag van de uiterste betaaldatum.
2. Wanneer de klant in verzuim is, is hij incassokosten en eventuele schadevergoeding verschuldigd aan American Zen Dogs. De intrest wordt berekend aan tien procent per jaar, met een minimum van 50 euro.
3. Wanneer de klant niet tijdig betaalt, is Amercian Zen Dogs gerechtigd om zijn verplichtingen ten op zichte van de klant op te schorten tot dat de klant aan zijn betalingsplicht heeft voldaan.
4. Elke klacht met betrekking tot de factuur moet binnen de acht kalenderdagen vanaf ontvangst van de factuur worden bekendgemaakt bij aangetekend schrijven. Bij gebreke van een klacht binnen een termijn van acht kalenderdagen, worden de facturen geacht aanvaard te zijn.
Aanmelding diensten: de tot stand gekomen overeenkomst werd door American Zen Dogs bevestigd via mail. Deze mail is bindend en behoeft geen handtekening. Als particulier kunt u zich beroepen op een herroepingstermijn van 14 dagen, te tellen vanaf de datum van inschrijving. Indien de afspraak binnen die termijn van 14 dagen zal plaatsvinden vervalt dit herroepingsrecht. Wijzigingen en de eerste betalingsherinneringen worden per mail verstuurd.
Aankoop via de webshop:  Betaling gebeurt steeds via een beveiligd elektronisch platform met keuze uit, Bankcontact, Belfius, iDEAL en Paypal. Wanneer de betaling niet afgerond is, zal de bestelling ook niet behandeld worden. U kan ook kiezen voor betaling ter plaatse ENKEL voor levering in Weelde, Ravels, Poppel, Oud Turnhout, Arendonk, Merksplas, Baarle Hertog/Nassau of afhaling in Weelde bij American Zen Dogs.

Artikel 3: Annulatie diensten
Annulatie van uw kant
Indien de annulatie plaatsvindt binnen de 24 uur voor de voorziene afspraak, wordt de afspraak volledig aangerekend. Tenzij u onmiddellijk een nieuwe afspraak maakt. Deze tegemoetkoming vervalt indien u twee afspraken na elkaar kortdag annuleert/verplaatst. Annulaties worden enkel aanvaard per email of SMS. Dit telt als bewijs om het aantal uren te bepalen.
Indien de annulatie plaatsvindt méér dan 48 uur voor de voorziene afspraak, dan worden er geen kosten aangerekend.
Bij een annulatie of wijziging door American Zen Dogs:
Bij individuele consulten dienen beiden partijen onderling overeen te komen. Er wordt gezocht naar een oplossing die voor beide partijen past.
Wij zijn niet verantwoordelijk voor eventueel door u gemaakte kosten aan derden voor overnachting of inkomstenverlies. U kan deze dan ook niet verrekenen of terugvorderen.
In geval van restitutie ontvangt u het verschuldigde bedrag in maximum 6 weken terug.

Artikel 4: verzending
1. De verzending gebeurt zo snel mogelijk na uw bestelling, echter niet tijdens het weekend. Amercian Zen Dogs streeft ernaar om binnen de 2 werkdagen uw pakket af te leveren bij de bezorgdienst Bpost of PostNL.
2. De klant dient het ingevulde adres grondig na te kijken. American Zen Dogs is niet verantwoordelijk voor het verloren gaan van uw pakket omdat u een fout invoerde in het adres van uw bestelling. Indien het pakket terugkomt wegens het opgeven van een verkeerd/onvolledig adres, wordt hiervoor een bijkomende kost van €6.50 aangerekend.
3. De verzending gebeurd op het door de klant opgegeven adres. Standaardkost is €6.50 voor België en Nederland. Uw pakket wordt verzonden via Bpost of Post NL. American Zen Dogs is niet verantwoordelijk voor vertragingen door de bezorgdiensten.

Artikel 5: Huisregels

 1. Bij honden zijn alle inentingen, volgens het advies van de dierenarts, verplicht. Homeopathische inentingen en titteringen zijn toegestaan, onder toezicht van een dierenarts. U dient dit te bewijzen op de eerst les aan de hand van het boekje van uw hond.
 2. U dient voor de trainingen te beschikken over een familiale verzekering. U dient de polisnummer door te geven bij inschrijving.
 3. Hulpmiddelen voor hondentraining en gedrag die de klant wil gebruiken bij American Zen Dogs, dienen in overeenstemming te zijn met de visie van American Zen Dogs.
 4. Onze prijzen voor de diensten zijn incl. btw voor particulieren.
 5. Bij extreme weersomstandigheden (langdurige hevige regen, onweer, strenge vorst en/of gladheid) zijn wij genoodzaakt de les af te gelasten.

Artikel 6. Aankoop goederen en diensten

 1. U kan diensten of goederen aankopen via de site, via mail, via telefoon of ter plaatse. U betaalt onmiddellijk bij aankoop.
 2. Aangekochte goederen en diensten kunnen niet teruggenomen worden.
 3. De levertijd is afhankelijk van de leverancier, de agenda van de dienstverlener, ….en zal binnen een redelijke tijd uitgevoerd worden.
 4. Alle dienstverlening en afhaling van goederen gebeurt na afspraak, daar wij enkel toegankelijk zijn na afspraak.
 5. Onze prijzen voor de diensten zijn incl. btw voor particulieren. De prijzen van de goederen zijn incl. 21% btw.\

Artikel 7: Klachten

 1. Wij staan voor een proactieve aanpak qua klachten en voor een persoonlijk contact.
 2. Klachten dienen uiterlijk 7 dagen na afloop van het gevolgde bij American Zen Dogs per mail of aangetekend schrijven te worden ingediend onder vermelding van alle ter zake doende gegevens.
 3. Klachten zullen binnen de vastgestelde termijnen van deze klachtenprocedure worden afgehandeld:
  – u ontvangt een bevestiging van ontvangst van de klacht binnen de 15 dagen na indiening;
  – u ontvangt een reactie op de klacht binnen de 4 weken na indiening;
  – de klacht zal binnen een termijn van 4 weken na indiening worden afgehandeld.
  – Als er langere tijd nodig om onderzoek te doen wordt u binnen de vastgestelde termijn in kennis gesteld, waarbij het uitstel wordt toegelicht en wordt er een indictie gegeven wanneer men verwacht uitsluitsel te kunnen geven.
  – Indien deze termijnen niet kunnen gerespecteerd worden, wordt u hiervan op de hoogte gesteld. Als u na al onze inspanningen nog steeds niet tevreden bent, dan kan u beroep doen op een onafhankelijke derde (zie art.8, 5.). Hun uitspraak is bindend voor American Zen Dogs. Eventuele consequenties worden door ons binnen 4 weken afgehandeld.
 4. Een klacht zal vertrouwelijk worden behandeld en geregistreerd. De klacht wordt bewaard voor een termijn van 1 jaar.
 5. Op alle geschillen met American Zen Dogs is de Belgische wet van toepassing. De rechtbank van Turnhout, is de bevoegde rechtbank ter zake.
 6. De eigenaar blijft te allen tijde verantwoordelijk voor het gedrag en voor de medische toestand van zijn dier, conform de wet.
 7. In geval van klachten over stagiairs of vrijwilligers dient u ons dadelijk op de hoogte te brengen en doen wij het nodige.
 8. In geval van klachten over derden die wij u doorverwezen of waarmee we samenwerkten, dient u ons dadelijk op de hoogte te brengen en doen wij het nodige.
 9. Iedereen is vrij om ons te promoten, te linken, ons drukwerk te verdelen, ons aan te bevelen enz… doch wij zijn niet verantwoordelijk voor hun manier van werken en denken. Wij zijn dan ook niet aan derden gebonden.

Artikel 8: retour – herroepingsrecht

 1. Volgens de Belgische wetgeving hebben particulieren een herroepingsrecht van 14 dagen. Je kan als particulier een artikel dus binnen 14 dagen terugbezorgen. Bedrijven hebben geen herroepingsrecht, de volgende paragrafen gelden dus niet voor jou als je als bedrijf een aankoop deed.

2. Belangrijk: als je als particulier een coaching of traject boekt dat binnen 14 dagen na aankoop plaatsvindt, vervalt je herroepingsrecht ook. Ook voor digitale producten (bijv. e-books) geldt geen herroepingsrecht: deze kan je dus niet terugbezorgen of omruilen.

3. Je kan binnen de 14 dagen na levering artikels terugsturen via Bpost naar American Zen Dogs. OPGELET: KVV wordt diepgevroren bewaard en kan om die reden NIET teruggezonden worden. Verwittig ons van deze retourzending via e-mail op info@americanzendogs.com .
Bij een retourzending betaal jij de verzendingskosten. Het retour adres wordt doorgegeven via mail. Na ontvangst van de retourzending storten we het betaalde bedrag binnen 30 dagen terug. Bezorg ons daarom zeker je bankgegevens via mail . Enkel artikelen die zich in de originele en onbeschadigde/ongeopende verpakking bevinden samen met de originele factuur kunnen worden teruggenomen.

4. Wanneer je één of meer artikelen wil omruilen, kan je deze binnen de 14 dagen na levering terugsturen naar American Zen Dogs via Bpost. OPGELET: omdat KVV diepgevroren bewaard wordt, kan dit NIET teruggezonden worden om te ruilen. Verwittig ons van deze retourzending via e-mail op info@americanzendogs.com. Bij een omruiling betaal jij de verzendingskosten. Na ontvangst van de retourzending storten we het betaalde bedrag binnen 30 dagen terug zodat je een nieuwe bestelling kan plaatsen. Bezorg ons daarom zeker je bankgegevens via mail . Enkel artikelen die zich in de originele en onbeschadigde verpakking bevinden samen met de originele factuur kunnen worden omgeruild.